Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên

 

4.1 Trách nhiệm và quyền hạn của Khách hàng:

 • Cung cấp nội dung thông tin đảm bảo chính xác, trung thực trong khuôn khổ luật pháp quy định.
 • Có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí theo như quy định tại Điều 3 trên.
 • Có quyền khiếu nại về chất lượng thông tin, chất lượng dịch vụ do Sikido cung cấp. Mọi khiếu nại phải được gửi cho Sikido dưới dạng văn bản trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát sinh vấn đề và Sikido trả lời khiếu nại cho Khách hàng trong vòng 05 ngày kể từ ngày Sikido nhận được công văn của Khách hàng.
 • Nếu có bất cứ sự thay đổi nào về các hạng mục thiết kế so với bản đăng ký, hai bên sẽ thành lập hợp đồng mới, với giá trị hợp đồng mới. Khi đó bản hợp đồng này, cũng như tất cả các bản sao của nó đều không còn giá trị.
 • Khách hàng phải cung cấp cho Sikido đầy đủ dữ liệu, tài liệu mà Sikido yêu cầu, cũng như có trách nhiệm hợp tác, giải đáp tất cả những thắc mắc của Sikido trong quá trình thiết kế.

4.2 Trách nhiệm và quyền hạn của Sikido:

 • Trong vòng 4 -8 tuần kể từ ngày ký hợp đồng Sikido sẽ cung cấp sản phẩm hoàn thiện cho Khách hàng.
 • Đảm bảo bàn giao sản phẩm đúng thời gian như trong Hợp đồng.
 • Cung cấp các dịch vụ theo Điều 1 của Hợp đồng này.
 • Hoàn tất việc cài đặt trang Web của Khách hàng lên mạng dưới tên miền mà Khách hàng cung cấp.
 • Sikido sẽ cập nhập từ 10 đến 20 sản phẩm trên trang sản phẩm minh họa lên trang web khách hàng, phần cập nhật tiếp theo do khách hàng tự cập nhập sau khi Sikido hướng dẫn quản trị và chuyển giao công nghệ.
 • Có quyền tạm ngưng phục vụ nếu Khách hàng thanh toán chậm quá 10 ngày kể từ ngày Sikido bàn giao kỹ thuật cho Khách hàng.
 • Sikido không chịu trách nhiệm với những điều khoản không có trong Hợp đồng.