Bộ tài liệu quản lý tài chính

Các mẫu hóa đơn - thanh toán

Các mẫu hóa đơn và thanh toán trong bán hàng:

Tài liệu vay và cho vay

Tìm hiểu khái niệm định nghĩa thế nào là cho vay, vay ngắn hạn thế nào, vay trung dài hạn...

Tài liệu mua bán chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một...

Tài liệu huy động vốn

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay nhu cầu tăng vốn, mở rộng thị trường là một trong...

Các mẫu thư dùng cho ngân hàng

Dưới đây là những mẫu thư gửi ngân hàng tham khảo:

Báo cáo tài chính cơ bản

Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình...

Biểu mẫu báo cáo tài chính năm

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM