Bộ Tài Liệu Quản Trị Hành Chính

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN- HÀNG HÓA RA VÀO CỔNG

Biểu mẫu quản lý tài sản -  hàng hóa ra vào cổng

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NHÂN VIÊN

Quy định kiểm soát nhân viên, khách ra vào cổng:

QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Hướng dẫn các bước thực hiện việc tổ chức các hội nghị cho công ty.

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN ĐI

Tổng hợp sổ theo dõi văn bản:

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN

Cung cấp một phương pháp thống nhất trong việc soạn thảo các tài liệu. Đảm bảo các tài liệu được triển...

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu máy móc thiết bị của sản xuất kinh doanh. Sử dụng đúng mục đích, hiệu...

QUY TRÌNH SỬ LÝ THÔNG TIN

Đảm bảo thông tin được truyền đi chính xác, không bị sai lệch. Hướng dẫn cụ thể cho các bộ phận...

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ BIỂU MẪU- SỔ SÁCH

Cấp phát kịp thời nhu cầu sử dụng các loại biểu mẫu, sổ sách cho các bộ phận. Đảm bảo sử...

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm soát mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài...

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ

Văn bản này quy định cụ thể công tác lập, kiểm soát, lưu trữ hồ sơ của công ty để...