Marketing 4.0 là gì? Doanh nghiệp của bạn cần dịch chuyển thế nào?

18/02/2020
Tin tức

Marketing 4.0 là gì? Từ Marketing 1.0 đến Marketing 4.0, các doanh nghiệp cũng cần có sự chuyển mình theo sự thay đổi này.

1. Từ Marketing 1.0 đến Marketing 4.0

Trước khi tìm hiểu Marketing 4.0 là gì, trước tiên chúng